Tasdik Hizmetleri


Sahra Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında; gerçek ve tüzel kişilerin (şirket, dernek ve vakıfların , bunların işletme ve teşebbüslerinin) bilanço ve gelir tablolarını, vergi kanunlarına göre verilmiş beyanlarını , vergi kanunlarıyla ilgili taleplerini, vergi kanunları ve sair ilgili mevzuat  ve genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygunluğu açısından denetler ve tasdik eder. Hazırlanan tasdik raporları ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunulur.

Kanunlar gereğince kamu kurum ve kuruluşlarına verilen ve Yeminli Mali Müşavirler tarafından tasdik edilmiş tablolar, kamu idarelerince devletin denetim elemanlarınca tasdikin kapsamı ölçüsünde incelenmiş bir belge olarak kabul edilir.

Başlıca Tasdik Konuları

 • Tam tasdik: Gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin tasdiki olarak bilinen bu hizmet kapsamında, müşterilerimizin faaliyetlerinin mali mevzuata uygunluğu, vergi kanunlarından kaynaklanan hakları, vergi uygulamaları karşısında maruz kalabilecekleri riskler özellikle dikkate alınarak işletmelerde her ay düzenli denetim çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında tespit edilen eksiklik ve hataların anında düzeltilmesi yoluna gidilmektedir. Müşterilerin geçici vergi beyanları Müşavirliğimizin gözetim ve denetiminde verilmesi sağlanmaktadır. Diğer taraftan yıl sonunda, şirketin o yıl içinde belirli büyüklüğün üzerinde mal ve hizmet alımında bulunduğu alt firmalar nezdinde karşıt incelemeler yapılarak bu alt firmaların şirkete kestiği faturaları kayıtlarına işleyip işlemediği ve vergi dairesine beyan edip etmediği tespit edilmektedir. Bütün bunların sonunda tam tasdik çalışmaları bir rapora bağlanarak vergi dairesine teslim edilmektedir.

Tam tasdik hizmeti verdiğimiz müşterilerimize mali danışmanlık hizmeti de vermekteyiz. Ayrıca bu şirketler, mali mevzuattaki değişikliklerin müşterilerimize duyurulması, yorumlanması ve yönlendirilmesine yönelik bir hizmetimiz olan mali bilgilendirim hizmetimizden de faydalanmaktadırlar.

 • Katma değer ve özel tüketim vergisi işlemleri: Müşavirliğimizin verdiği diğer bir hizmet de katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi iade ve mahsup işlemlerinin rapora bağlanmasıdır.

Yeminli mali müşavirlik kapsamında yapılan işlerin listesi aşağıda belirtilmiştir:

Gelir Ve Kurumlar Vergisi İşlemleri

 1. Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Tasdiki
 2. Yıllık Kurumlar Vergisi Beyanname Tasdiki
 3. Yatırım İndirimi Tasdiki
 4. Teşvik, İndirim, İstisna Ve Muafiyetlerle İlgili İşlemler
 5. Kalkınmada Öncelikli Yöre Teşviklerinde Veya Eşdeğer Teşviklerde Vergi Ve Benzeri Bağışıklıklarla İlgili İşler
 6. Teşvik Uygulamalarında Kredi Faiz İadesi, İndirimi Veya Prim Ve Benzeri Ödemeler
 7. Enflasyon Düzeltmesi Veya Yeniden Değerleme İşlemleri
 8. Diğer Teşvik, İndirim, İstisna Ve Muafiyetlerle İlgili Tasdik İşlemleri
 9. Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumunca Yapılacak Ar-Ge Yardımları Destekleme İşlemleri
 10. Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik Gereği Ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği Gereği Yapılacak Tasdikler
 11. Avrupa Birliği Fonlarınca Desteklenen Projelerin Denetlenmesi Ve Raporlanması
 12. İthalat Gözetim Kapsamı Ürünler Faaliyet Raporu
 13. Münferit Beyanname Tasdiki
 14. Diğer Gelir Ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri

Katma Değer Ve Özel Tüketim Vergisi İşlemleri

 1. Katma Değer Vergisi Ve Özel Tüketim Vergisi İade Ve Mahsup İşlemleri Tasdiki
 2. Katma Değer Vergisi İade Ve Mahsup İçermeyen Aylık Beyannameler
 3. Özel Tüketim Vergisi Üretim Tecil-Terkin Ve Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış Deniz Yakıtı İle Biyoetanol Üretim Ve Harmanlayıcılara Ait Biyoetanollü Benzin Faaliyet Tasdik Raporu
 4. Dahilde İşleme İzin Belgesine Göre Yapılan Katma Değer Vergisi Tecil-Terkin İşlemleri Tasdiki
 5. Gümrük Beyannamesi Tasdiki

Diğer Tasdik İşlemleri

 1. İç Kaynakların Sermayeye Eklenmesi Tasdiki

 2. Enflasyon Düzeltmesinden Veya Yeniden Değerlemeden Oluşan Fonun Sermayeye Eklenmesinde, Eklenebilir Fonun Tespiti
 3. Diğer İç Kaynakların (Maliyet Artış Fonu–Gayrimenkul / İştirak Satış Karı, Geçmiş Yıl Karlarının v.b) Sermayeye Eklenmesinin Tespiti
 4. Sermaye Artışının Tespiti Raporları
 5. Sermaye Ödendiğinin Ve Mevcudiyetinin Tespiti Ve Geçmiş Yıllar Karlarının Sermayeye Eklenmesi
 6. Limited Şirketlerin Kuruluş, Nev'i Değişikliği Ve Sermaye Artırımlarında Düzenlenen Öz Varlık Ve Değer Tespiti
 7. Dernek, Tesis, Vakıf Ve Benzeri Kurumların Muafiyet Ve İstisna Ve Hesaplarının Tasdiki İşlemleri
 8. Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri
 9. Kredilere İlişkin Tespit İşlemleri
 10. Seyahat Acentalarının Turizm Geliri Elde Etmek Ve Döviz Getirmek Yükümlülüklerine İlişkin Tespitler
 11. Ham Petrol Ve Petrol Ürünleri İthali Ve Lpg İle İlgili Olarak Talep Edilecek İnceleme Ve Tespitler
 12. Mali Tabloların Uygunluğu Ve Hasılat Tespiti
 13. Organize Sanayi Bölgelerinin Hesap Ve İşlemlerinin İncelenmesi
 14. İşsizlik Sigortası Fonunun Gelir Ve Giderlerinin Denetimi
 15. Servet Ve Varlık İncelemeleri
 16. Erteleme, Taksitlendirme Formları Talep Ve Değerlendirme
 17. Doğal Afetlerde Terkin İşleri
 18. Stok Değerlemesi
 19. Kamu Arazisi Tahsis İşlemleri Tespiti

3984 Sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayınları Hakkında Kanun Uyarınca Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu Paylarının Ödenmesi İşlemleri

 1. Televizyonlar
 • Ulusal/Bölgesel Televizyonlar
 • Yerel Televizyonlar

      2. Radyolar

 • Ulusal/Bölgesel Radyolar
 • Yerel Radyolar

Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Yapılan Diğer İş Ve İşlemler

 1. Kuruluş İşlemleri
 2. Değişiklikler
 3. Danışmanlık Hizmetleri
 4. Uyuşmazlık İşleri Ve Uzlaşma
 5. Hakemlik
 6. Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu Ve Diğer Kuruluşlarca Yaptırılacak Muhasebe Denetim İşlemleri
 7. Bağımsız Denetim İşlemleri
 8. Konsolide Mali Tabloların Denetimi
 9. İlaç Fiyatları Tespit Ve Değerlendirilmesi
 10. SSK İlişiksizlik Belgesi İçin Yapılan İnceleme
 11. Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Tarafından Yaptırılacak Bağımsız Denetim İşleri